เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)

THANK.CLOUD มีนโยบาย ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของเรานั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือ จำหน่าย ต่อ บุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยเราขอเรียนว่า ปัจจุบันเรา ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ราคา  Window VPS  ทุก  PLAN  ที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซน์  นั้น   ไม่รวมค่า Window License
ทางผู้ให้บริการไม่อนุยาทให้นำ  VPS  ที่ไม่มี  License  ของ  OS ( Operation System ) อย่างถูกต้อง ไปใช้ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด
ทางผู้ให้บริการขอเสนอให้เช่า  License  แบบ  SPLA  รายเดือนแทน สามารถเช่าใช้งานได้จากผู้ให้บริการ License  จากที่อื่นได้ตามสดวกของท่าน


หากผู้ใช้บริการ สร้างความเดือดร้อน หรือ กระทบต่อ ผู้ใช้งานท่านอื่น จะระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามใช้บริการนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ขุดเหรียญเงินดิจิตอล ( Mining Money ) จะระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

ห้ามผู้ใช้บริการ ส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมลก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตาม ต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งย่อมต้องทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการจะทำการ ตักเตือน ในครั้งแรก และจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกให้บริการในครั้งแรกทันที ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขอยกเลิกใช้บริการ Colocation ผู้ใช้บริการต้องขอยกเลิกก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน

ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ mp3, wma ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดโดยโปรแกรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน

ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที

ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านโยบายการขอคืนเงิน
-การขอคืนเงินต้องทำเรื่องขอภายใน 7 วัน นับจากวันที่เติมเงินและจำนวนที่เติม หากพ้น 7 วัน เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
-การขอคืนเงิน ด้วยเหตุผล บริการของเราเต็มจำนวนอัตราการรองรับผู้ใช้บริการและไม่สามารถเช่าเพื่อใช้งานได้ จะไม่มีการคืนเงินในส่วนนี้เด็ดขาด
-การขอคืนเงิน ด้วยเหตุผล ท่านจำเป็นต้องนำเงินไปทำเรื่องส่วนตัวต่างๆ จะไม่มีการคืนเงินให้เด็ดขาด ฉะนั้น ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเติมเงินเข้ามา
-การขอคืนเงิน ที่เติมเข้ามาผ่านช่องทาง Truemoney Card จะไม่มีการคืนเงินเด็ดขาด
-การขอคืนเงิน หากมีภาษีที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการคืนเงิน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
-เราจะไม่มีการคืนเงินให้ หากท่านได้นำจำนวนเงินในระบบที่ต้องการขอคืนเงิน ไปทำการเช่่าหรือสั่งซื่อสินค้าภายในหน้าเว็บ THANK.CLOUD รวมไปถึงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกัน


การกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกิดจากการใช้บริการของ THANKCLOUD ทั้งหมด ทั้ง VPS และ Hosting ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ

  • rule
  • 7 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการปรับขนาดพื้นที่ของ Windows Server

เมื่อท่านอยู่ใน remote destop ใน VPS ของท่านเรียบร้อยแล้ว 1. คลิกขวาบน Start แล้วคลิก...